You are invited to join us and hear from industry experts. The event will also provide you with an opportunity of networking with members from the industry and to gather information from trade stands.

Topics include:

 • Go North Wales Update
 • Tourism Xchange Great Britain
 • Destination Dilemmas: Exploring Tourism Issues in Wales:
  • Uniqueness of Managing a Key Tourism Destination
  • Overview of Issues
  • 182 Days Threshold
  • Workplace Recycling
 • Spotlight on Arts in Business
 • The Power of Welshness Food & Drink – how sourcing welsh food and can help your tourism business plus summary of support currently available for tourism and food and drink businesses
 • Unlock the £15.5 Billion Accessible Tourism Market – improving accessibility isn’t just about compliance, it’s about tapping into a lucrative market and creating an inclusive environment

ALSO

 • Network with like-minded people to find out what is really happening in the tourism and business community.
 • Gather information from trade stands and suppliers to the industry
 • Provide feedback—how can we help in the future? Here is your opportunity to let us know

We are also seeking to appoint 5 directors at our AGM to serve on the Board of North Wales Tourism. Below is a link to the nomination form which should be completed and returned to eirlys.jones@gonorthwales.org.uk at North Wales Tourism no later than noon on Friday 24th May 2024.

Nomination Directors Form


Fe’ch gwahoddir i ymuno â ni i glywed gan arbennigwyr yn y diwydiant. Bydd cyfle i bawb hefyd rwydweithio gydag aelodau o’r diwydiant a manteisio ar wybodaeth a gynigir gan amrywiaeth o stondinau masnachol.

Pynciau yn cynnwys:

 • Go North Wales – Y Diweddaraf
 • Y Gyfnewidfa Twristiaeth Prydain Fawr
 • Dilemau Cyrchfan: Archwilio Materion Twristiaeth yng Nghymru:
  • Unigrywiaeth Rheoli Cyrchfan Twristiaeth Allweddol
  • Trosolwg o Faterion
  • Trothwy 182 Diwrnod
  • Ailgylchu yn y Gweithle
 • Golwg ar Gelfyddydau mewn Busnes
 • Grym Cymreictod Bwyd a Diod – sut y gall defnyddio a gwerthu bwyd a diod o Gymru helpu eich busnes twristiaeth a crynodeb o’r cymorth sydd ar gael ar hyn o bryd i fusnesau twristiaeth bwyd a diod.
 • Datgloi’r Farchnad Twristiaeth Hygyrch gwerth £15.5 biliwn – nid yw gwella hygyrchedd yn ymwneud â chydymffurfio yn unig; mae’n ymwneud â manteisio ar farchnad broffidiol a chreu amgylchedd cynhwysol.

HEFYD

 • Rhwydweithio gyda phobl o’r un anian i ddarganfod beth sy’n digwydd mewn gwirionedd yn y gymuned dwristiaeth a busnes
 • Casglu gwybodaeth o stondinau masnach a cyflenwyr i’r diwydiant
 • Darparu adborth—sut gallwn ni helpu yn y dyfodol? Dyma’ch cyfle i roi gwybod i ni.

Rydym hefyd am benodi 5 cyfarwyddwr yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol i wasanaethu ar Fwrdd Twristiaeth Gogledd Cymru. Isod mae dolen i’r ffurflen enwebu y dylid ei chwblhau a’i ddychwelyd at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk yn Nhwristiaeth Gogledd Cymru dim hwyrach na hanner dydd Ddydd Gwener 24ain Mai 2024.

Ffurflen Enwebu Cyfarwyddwyr

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5