Join us in shaping the future of hospitality and tourism in North Wales as the final Spoke Partner of the Tourism Talent Network (TTN). By becoming a part of this visionary project, you’ll contribute to the establishment of a distinctive Hospitality & Tourism campus, ensuring the region remains at the forefront of this rapidly growing sector.

Grŵp Llandrillo Menai, in collaboration with Ambition North Wales, is sponsoring the Growth Deal Project – Tourism Talent Network (working title) which requires a match funding** contribution of £435,000, with a maximum growth deal allocation of £1 million.

As a Spoke Partner, you will collaborate with the state of the art Centre of Excellence at the esteemed Coleg Llandrillo and our exceptional partners Zip World, Portmeirion, National Trust, and Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd. Together, we aim to elevate the standards of education and training, offering high-quality programs in Further Education, Higher Education, and Apprenticeships.

The TTN is dedicated to sustainable business models and cutting-edge resources, providing transformative opportunities that fuel economic growth and drive innovation in the sector. By joining us, you’ll play a crucial role in equipping the future workforce with the digital-age skills necessary for success, with a particular focus on sustainable tourism and hospitality.

Be a catalyst for change and inspiration. Join the Tourism Talent Network to help us achieve our primary goal of inspiring fresh talent to enter the hospitality and tourism sector, all while preserving the rich language, culture, and heritage of North Wales.

Interested businesses wishing to be considered as the final Spoke partner are asked to email claire.jones@gllm.ac.uk by Friday 10th May further information will be provided.
For information, the overall process closing date is Friday 31st May 2024.

**Match funding is the capital expenditure to deliver the scope of the agreed Full Business Case (FBC) in addition to the contribution made by the Growth Deal. If the match funding is to be provided through debt (e.g. loan) then the business case must demonstrate in the financial case that the project can afford to repay the loan and associated interest costs. If the match funding is provided via secured debt, Ambition North Wales should be notified and will require consideration by their legal advisors

___________________________

Mae Grŵp Llandrillo Menai, mewn cydweithrediad ag Uchelgais Gogledd Cymru, yn noddi prosiect Rhwydwaith Talent Twristiaeth (teitl gwaith) y Fargen Twf sy’n gofyn am gyfraniad arian cyfatebol* o £435,000, gydag uchafswm dyraniad y fargen twf yn £1 miliwn. Ymunwch â ni i lunio dyfodol twristiaeth a lletygarwch yng ngogledd Cymru fel Partner Lloeren terfynol y Rhwydwaith Talent Twristiaeth (y Rhwydwaith). Trwy ddod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn, byddwch yn cyfrannu at sefydlu campws penodol ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch ac yn sicrhau bod y rhanbarth yn parhau i fod yn flaenllaw mewn sector sy’n tyfu’n gyflym.

Fel Partner Lloeren, byddwch yn cydweithio â’r Ganolfan Ragoriaeth yng Ngholeg Llandrillo, a’n partneriaid arbennig yn Zip World, Portmeirion, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Snowdonia Hospitality & Leisure Ltd. Gyda’n gilydd, ein bwriad yw codi safonau addysg a hyfforddiant, gan gynnig rhaglenni Addysg Bellach, Addysg Uwch, a Phrentisiaethau o ansawdd uchel.

Mae’r Rhwydwaith wedi ymroi i fodelau busnes cynaliadwy ac adnoddau blaengar, ac i ddarparu cyfleoedd trawsnewidiol a fydd yn hybu twf economaidd a meithrin arloesedd yn y sector. Drwy ymuno â ni, byddwch yn chwarae rhan hanfodol yn y gwaith o arfogi gweithlu’r dyfodol â’r sgiliau digidol sydd eu hangen i lwyddo, gan ganolbwyntio’n benodol ar dwristiaeth a lletygarwch cynaliadwy.

Byddwch yn gatalydd ar gyfer ysbrydoli a newid. Ymunwch â’r Rhwydwaith Talent Twristiaeth i’n helpu i gyflawni ein prif nod o annog talentau newydd i ymuno â’r sector twristiaeth a lletygarwch, gan ddiogelu iaith, diwylliant a threftadaeth gogledd Cymru.

Gofynnir i fusnesau â diddordeb sy’n dymuno cael eu hystyried fel y partner Llefarydd terfynol anfon e-bost at claire.jones@gllm.ac.uk erbyn dydd Gwener 10 Mai, bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu.  Er gwybodaeth, dyddiad cau cyffredinol y broses yw dydd Gwener 31 Mai 2024.

**Ariannu cyfatebol yw’r gwariant cyfalaf sydd ei angen i gyflawni cwmpas yr Achos Busnes Llawn y cytunwyd arno yn ychwanegol at y cyfraniad a wneir gan y Fargen Twf. Os yw’r arian cyfatebol i’w ddarparu trwy ddyled (e.e. benthyciad) yna mae’n rhaid i’r achos busnes ddangos yn yr achos ariannol y gall y prosiect fforddio ad-dalu’r benthyciad a’r costau llog cysylltiedig. Os yw’r arian cyfatebol yn cael ei ddarparu drwy ddyled wedi’i gwarantu, dylid hysbysu Uchelgais Gogledd Cymru a bydd angen i’w hymgynghorwyr cyfreithiol ystyried y mater.

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5