Following on from the Net Zero North Wales Network session in February, the next session is set for the 25th April 2024 at Pontio, Deiniol Rd, Bangor LL57 2TQ.

The session includes lunch, Expo and networking from 12.30pm with the meeting start at 1.30pm till 3.30pm.

Speaker/Presenters/Themes/Expo so far include Aber Falls Whisky Distillery, Liverpool John Lennon Airport, CITB, the latest field visit for our Net Zero Ambassadors to Harlech Foodservice, Welsh Government, Xplore! , RTC North, Medru and Bangor University.

This session also features samples of locally produced food and drink from Purple Moose, Dragon Cheese, Conwy Kombucha and Siwgr a Sbeis.

To recap on the Net Zero North Wales network, the idea is a straightforward one, bring together key businesses from across the North Wales private sector along with business representative bodies/local fora and not for profit organisations/Universities/Colleges, around the key elements of delivering decarbonisation and supporting our Journey to Net Zero.

The network shares best practice and advice across businesses/sectors and pulls in and highlights the support and services that are available from public sector bodies and others (at local, regional and national Wales/UK Levels).

To book your place and for lunch preferences, please click here.

For presentations from the February Session click here.

The Net Zero North Wales Network is funded by the UK Government through the UK Shared Prosperity Fund, and is supported by Gwynedd Council and Conwy County Borough Council

__________________________

Yn dilyn sesiwn Rhwydwaith Net Zero North Wales ym mis Chwefror, rydym wedi trefnu y cyfarfod nesaf ar gyfer 25 Ebrill 2024 yn Pontio, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2TQ.

Mae’r sesiwn yn cynnwys cinio, Expo a chyfle i rwydweithio o 12.30pm gyda’r cyfarfod rhwng 1.30pm a 3.30pm.

Dyma’r Siaradwyr/Cyflwynwyr/Themâu/Expo: Distyllfa Wisgi Aber Falls, Liverpool John Lennon Airport, CITB, gwybodaeth am ymweliad maes diweddaraf ein Llysgenhadon Sero Net i Harlech Food Service, Llywodraeth Cymru, Xplore! , RTC North, Medru a Prifysgol Bangor.

Mae’r sesiwn hon hefyd yn cynnwys samplau o fwyd a gynhyrchwyd yn lleol gan Bragdy Mŵs Piws, Caws Dragon, Conwy Kombucha a Siwgr a Sbeis.

Mae’r syniad y tu ôl i Rwydwaith Net Zero North Wales yn un syml – sef dod â busnesau allweddol o bob rhan o’r sector preifat yng ngogledd Cymru ynghyd â chyrff sy’n cynrychioli busnesau/fforymau/ mudiadau nid-er-elw/Prifysgolion a Cholegau lleol i drafod yr elfennau pwysicaf yn ymwneud â datgarboneiddio a chefnogi ein taith tuag at Sero Net.

Mae’r rhwydwaith yn rhannu arferion gorau a chyngor ar draws busnesau/sectorau ac yn tynnu sylw at y cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael gan gyrff yn y sector cyhoeddus ac eraill (ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol Cymru/y DU).

I gadarnhau eich lle a’ch dewisiadau o ran cinio, cliciwch yma.

Ar gyfer Cyflwyniadau o sesiwn mis Chwefror cliciwch yma.

Mae’r Rhwydwaith Net Zero North Wales yn cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU, drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a’i gefnogi gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

About Eirlys Jones

Eirlys is the Commercial Director at North Wales Tourism and can be contacted at eirlys.jones@gonorthwales.org.uk or connect with her on LinkedIn you can also follow her on Twitter @EirlysJones5