VisitBritain are delighted to announce a new National Lottery Days Out campaign 2023, launching this Summer. The new campaign that launches on 3 July 2023 will allow National Lottery ticket holders to receive £25 voucher to spend on over 500 UK attractions, experiences and guided tours.

Lottery ticket holders will be able to choose from any participating experience available on the VisitBritain Shop. They will enter their National Lottery serial number on our dedicated landing page to obtain their unique code to use on the shop and receive their discount.

This is fully sponsored by the National Lottery Days Out initiative in partnership with VisitBritain. It is important to note that your experience will not be discounted, the value of the £25 voucher will simply go against the standard retail price advertised on the site, and therefore the process for payments will remain as it is too.

Don’t miss out on this unique opportunity to drive sales

This campaign can help your brand to:

 • Drive sales over early summer and beyond, with particular emphasis on visits taking place during Autumn half term up to January 2023.
 • Reach up to two million National Lottery consumer database.
 • Encourage returning visits to your experience(s)
 • Increase ancillary spend at your business when customers have the opportunity to redeem their £25 against your venue(s)!

Previous suppliers from the last NLDO campaign said:
“As Europe’s largest pleasure pier we connected to TXGB to help further promote Clacton Pier and what we have to offer customers all year round. Being able to easily connect to the VisitBritain Shop via TXGB has meant we could take part in the NLDO campaign and we are delighted that 70% of the campaign customers are new to Clacton Pier. The promotion has allowed us to successfully promote Clacton Pier, UK wide.”
Billy Ball; Pier Director

Key requirements to take part in this initiative

 • Ideally due to timescale already working with the Visit Britain shop and TXGB booking platform

As a selected experiences for this initiative, we will tag your products currently on sale on the VisitBritain Shop; in return all we need from you is to:

 • Ensure there is at least six months of live availability on your calendars from 3 July. The longer availability you share, the more choice the consumer has to use the vouchers beyond the peak Summer season (ideally up to January 2024 if you know your rates already).
 • Have dates available to be booked throughout the week on the VisitBritain Shop.
 • Make sure that your page is fully up to date on the VisitBritain Shop site – this includes copy details and images.
 • Commit to regularly marketing this campaign to your existing consumer base.
  Encourage customers and social media followers to visit, or revisit, your business. This could mean bespoke emails, or regular social media posts (including those that show prices and savings).

Toolkit coming soon

Next week you will receive a NLDO toolkit which includes:

 • digital assets
 • examples of previous tourism business successes
 • logos
 • guidance on how to maximise the uptake of the voucher scheme with your existing customers, alongside a suggested marketing plan.

Interested to engage? Please email visitwalesopps@northwalestourism.com


Mae VisitBritain yn falch iawn o gyhoeddi ymgyrch newydd Diwrnodau Allan y Loteri Genedlaethol 2023, a fydd yn cael ei lansio yr haf hwn. Bydd yr ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio ar 3 Gorffennaf 2023 yn caniatáu i ddeiliaid tocynnau’r Loteri Genedlaethol dderbyn taleb gwerth £25 i’w gwario ar dros 500 o atyniadau, profiadau a theithiau tywys yn y DU.

Bydd deiliaid tocynnau loteri yn gallu dewis o unrhyw brofiad cyfranogol sydd ar gael yn Siop VisitBritain. Byddant yn nodi eu rhif cyfresol y Loteri Genedlaethol ar ein tudalen lanio bwrpasol i gael eu cod unigryw i’w ddefnyddio yn y siop a derbyn eu gostyngiad.

Noddir hyn yn llawn gan fenter Diwrnodau Allan y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â VisitBritain. Mae’n bwysig nodi na fydd eich profiad yn cael ei ddiystyru, bydd gwerth y daleb £25 yn mynd yn groes i’r pris manwerthu safonol a hysbysebir ar y safle, ac felly bydd y broses ar gyfer taliadau yn aros fel y mae hefyd.

Peidiwch â cholli’r cyfle unigryw hwn i yrru gwerthiannau

Gall yr ymgyrch hon helpu eich brand i:

 • Ysgogi gwerthiant yn gynnar yn yr haf a thu hwnt, gyda phwyslais arbennig ar ymweliadau yn ystod hanner tymor yr hydref hyd at Ionawr 2023.
 • Cyrraedd hyd at ddwy filiwn o gronfa ddata defnyddwyr y Loteri Genedlaethol.
 • Anogwch ymweliadau dychwelyd i’ch profiad(au)
 • Cynyddwch wariant ategol yn eich busnes pan fydd cwsmeriaid yn cael y cyfle i adbrynu eu £25 yn erbyn eich lleoliad(au)!

Dywedodd cyflenwyr blaenorol o’r ymgyrch NLDO ddiwethaf:

“Fel pier pleser mwyaf Ewrop fe wnaethom gysylltu â TXGB i helpu i hyrwyddo Pier Clacton ymhellach a’r hyn sydd gennym i’w gynnig i gwsmeriaid trwy gydol y flwyddyn. Mae gallu cysylltu’n hawdd â Siop VisitBritain trwy TXGB wedi golygu y gallem gymryd rhan yn yr ymgyrch NLDO ac rydym wrth ein bodd bod 70% o gwsmeriaid yr ymgyrch yn newydd i Bier Clacton. Mae’r dyrchafiad wedi ein galluogi i hyrwyddo Pier Clacton yn llwyddiannus ledled y DU.” Billy Ball; Cyfarwyddwr y Pier

Gofynion allweddol i gymryd rhan yn y fenter hon

Yn ddelfrydol oherwydd yr amserlen sydd eisoes yn gweithio gyda siop Visit Britain a llwyfan archebu TXGB

Fel profiad dethol ar gyfer y fenter hon, byddwn yn tagio eich cynnyrch sydd ar werth ar hyn o bryd ar Siop VisitBritain; yn gyfnewid, y cyfan sydd ei angen arnom gennych chi yw:

 • Sicrhewch fod o leiaf chwe mis o argaeledd byw ar eich calendrau o 3 Gorffennaf. Po hiraf yr argaeledd y byddwch chi’n ei rannu, y mwyaf o ddewis sydd gan y defnyddiwr i ddefnyddio’r talebau y tu hwnt i dymor brig yr Haf (yn ddelfrydol hyd at Ionawr 2024 os ydych chi’n gwybod eich cyfraddau eisoes).
 • Trefnwch fod dyddiadau ar gael i’w harchebu trwy gydol yr wythnos yn Siop VisitBritain.
 • Sicrhewch fod eich tudalen yn gwbl gyfredol ar wefan Siop VisitBritain – mae hyn yn cynnwys copi o fanylion a delweddau.
 • Ymrwymo i farchnata’r ymgyrch hon yn rheolaidd i’ch sylfaen defnyddwyr presennol.
  Anogwch gwsmeriaid a dilynwyr cyfryngau cymdeithasol i ymweld â, neu ailymweld, â’ch busnes. Gallai hyn olygu e-byst pwrpasol, neu bostiadau cyfryngau cymdeithasol rheolaidd (gan gynnwys y rhai sy’n dangos prisiau ac arbedion).

Pecyn cymorth yn dod yn fuan

Yr wythnos nesaf byddwch yn derbyn pecyn cymorth NLDO sy’n cynnwys:

 • asedau digidol
 • enghreifftiau o lwyddiannau busnes twristiaeth blaenorol
 • logos
 • a canllawiau ar sut i gynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y cynllun talebau gyda’ch cwsmeriaid presennol, ochr yn ochr â chynllun marchnata a awgrymir.

Diddordeb ymgysylltu? Anfonwch e-bost at visitwalesopps@northwalestourism.com

About Anthony Woodhouse

Anthony is the Head of Digital at North Wales Tourism, he can be contacted at anthony.woodhouse@gonorthwales.org.uk or connect with him on LinkedIn